Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...
Źródła finansowania działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) funkcjonują w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej, a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Jednostki OSP, na swój wniosek, po pozytywnym przejściu procedury rejestracyjnej we właściwym terytorialnie sądzie rejestrowym, mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Wówczas ich działalność podlega także przepisom Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Zgodnie z przepisami określonymi przez w/w akty wśród źródeł finansowania jednostek OSP można wyróżnić:  

·  składki członkowskie,

·  spadki i zapisy,

·  darowizny,

·  sponsoring,

·  zbiórki publiczne,

·  działalność gospodarczą,

·  dotacje,

·  dochód z majątku,

·  dochody z własnej działalności,

oraz

·  mechanizm 1% (dotyczy tylko organizacji mających status organizacji pożytku publicznego).

Stowarzyszenia  mogą także pozyskiwać środki na swoją działalność poprzez zaciąganie pożyczek i kredytów. Dotyczy to także OSP.

Oprócz tego OSP zarejestrowane w KRS mogą starać się o pieniądze w ramach konkursów grantowych do nich skierowanych.

Składki członkowskie

Składki członkowskie występują w organizacjach typu członkowskiego, czyli także stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Jednym z obowiązków każdego członka stowarzyszenia jest uiszczanie składek członkowskich na rzecz jego organizacji.  Obowiązek ten członkowie stowarzyszenia przyjmują na siebie dobrowolnie, poprzez akt przystąpienia do stowarzyszenia. Z powinności tej z reguły zwalniani są jedynie członkowie honorowi.  Niepłacenie składek członkowskich może być przyczyną pozbawiania członków przynależności do stowarzyszenia.

Spadki i zapisy

Majątek stowarzyszenia powstaje między innymi ze spadków i zapisów, czyli dóbr otrzymanych po zmarłym.  

Darowizny

Darowizna jest umową. Umowa darowizny została unormowana przepisami Kodeksu cywilnego. Stronami umowy darowizny mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Strony te nazywane są darczyńcą i obdarowanym. O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością, przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni. Stowarzyszenie może przyjąć darowiznę, a darczyńca dokonać odpisu od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty.

Warto zauważyć, że stowarzyszenia jako osoby prawne nie płacą podatku od spadków i darowizn. 

Sponsoring

Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w celu promocji (osoby, firmy) sponsora.  Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych, czyli umów nie przewidzianych wprost w przepisach Kodeksu cywilnego. Wobec tego, że zawarcie tej umowy nie jest uregulowane w sposób szczególny należy stosować do niej zasady ogólne. Do podstawowych elementów takiej umowy należą postanowienia, dotyczące zobowiązania się sponsora do celowego finansowania określonej działalności oraz zobowiązanie się sponsorowanej organizacji do promocji sponsora.

Sponsor – prywatna firma - może przekazać określoną kwotę na rzecz programu prowadzonego przez stowarzyszenie, a w zamian organizacja zobowiązuje się np. do umieszczania logo tej firmy na swoich materiałach promocyjnych.

Zbiórki publiczne

 

Zbiórka publiczna to wszelkie zbieranie ofiar  w miejscach publicznych.

Zgodnie z prawem polskim dopuszczalne jest organizowanie zbiórek pieniężnych i zbiórek w naturze. Muszą mieć one z góry określony cel. Zorganizowanie zbiórki publicznej przez stowarzyszenie wymaga uzyskania zezwolenia organu administracji samorządowej lub publicznej.

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.  Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Uwaga: Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną, czyli pobierać opłatę za organizowane przez siebie przedsięwzięcie programowe. Nie musi w tym celu rejestrować działalności gospodarczej. Pamiętać należy, że wielkość wniesionych wpłat nie może być wyższa niż poniesione koszty przez organizację.

Dotacje

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo, samorząd, fundację podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego, prywatnym przedsiębiorstwom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym) dla poparcia ich działalności.

Stowarzyszenie może ubiegać się o dotację na swoje cele statutowe. Warunki otrzymania pomocy określane są przez udzielających pomocy. Na ogół przyznaje się dotacje w drodze konkursu.

  Ochotnicze Straże Pożarne mogą korzystać m.in. z środków europejskich.

Mechanizm 1%

Od 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy mogą korzystać z dwóch różnych form wsparcia organizacji pozarządowych. Jedna to opisana powyżej darowizna, a druga to tzw. mechanizm 1% (alokacja 1% należnego podatku). Obie te formy opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak dostać 1%

Warunki, które musi spełnić organizacja pożytku publicznego (opp):

 

·  status opp

By organizacja mogła otrzymywać odpisy 1% podatku od osób fizycznych w roku 2008 (zeznania podatkowe za rok 2007) musi być zarejestrowaną organizacją pożytku publicznego.

 

30 listopada 2007 na podstawie listy organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, sporządzony zostanie spis organizacji uprawnionych do otrzymywania 1%. To oznacza, że znajdą się na tej liście wszystkie te organizacje, które otrzymały status opp do 30 listopada 2007 .

 

·  powiadomienie urzędu skarbowego o rachunku bankowym

Aby urząd skarbowy mógł przekazać 1% dla opp – musi znać numer konta bankowego organizacji, na które mają być wpłacane kwoty 1%. Należy więc poinformować urząd na jakie konto powinny być przekazywane odpisy.

 

Ustawodawca nie określił jednoznacznie, w jaki sposób urzędy skarbowe mają uzyskiwać informacje o numerach rachunków bankowych organizacji pożytku publicznego i czy mogą np. wykorzystać posiadane już informacje o kontach bankowych organizacji (używane do rozliczeń zwrotów podatkowych).

 

23 października 2007 Ministerstwo Finansów wystosowało komunikat z prośbą, aby każda opp zgłosiła do dnia 20 listopada 2007 do właściwego dla niej urzędu skarbowego informację o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wpłaty 1%.

 

Nie musi być to dodatkowy rachunek bankowy przewidziany tylko do wpłat 1%. Może to być ten sam rachunek, który używany jest w organizacji do innych celów. Jednoznaczne wskazanie przez opp na jakie konto ma być przekazywany im odpis 1% jest ważne dla urzędów skarbowych. Informacje te posłużą do stworzenia ogólnopolskiego spisu kont opp do przyjmowania wpłat 1%. Spis ten będzie dostępny dla wszystkich urzędów skarbowych. Dzięki temu możliwe będzie przekazanie tego odpisu dla każdej organizacji w kraju z każdego urzędu skarbowego.

 

Informacja o numerze konta powinna zawierać:

Ø  dane identyfikujące organizację: pełna nazwa, NIP, adres siedziby i nr KRS,

Ø  numer rachunku bankowego do wpłat 1%,

Ø  informacja musi zostać opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania opp.

 

Do informacji musi być załączone potwierdzenie zgłoszonego numeru bankowego przez bank (może to być poświadczona kopia umowy z bankiem, potwierdzenie banku o otwarciu rachunku lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu zgłaszanego rachunku; są to dokumenty, które otrzymujemy przy zakładaniu kota bankowego lub na prośbę posiadacza konta).

 

Przy okazji warto też pamiętać o aktualności danych organizacji podawanych do urzędu skarbowego w zgłoszeniu NIP-2. Jeśli jakieś dane (m.in. nazwa, adres, miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, powołanie oddziału) ulegają zmianie, musimy to zgłosić do urzędu skarbowego w terminie dwóch tygodni. Dotyczy to też numerów posiadanych przez organizację kont bankowych.

 

Przekazanie organizacji należnych jej odpisów przez urząd skarbowy nastąpi w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, czyli od zakończenia zbierania zeznań podatkowych.  

 

Dotacje szczególne dla jednostek OSP

 

Jednostki OSP korzystają między innymi z środków kierowanych, ze względu na zakres działania, tylko do nich.

Należą do nich m.in.:

·  Środki finansowe przekazywane Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie corocznie zawieranej umowy. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi przygotowania OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.

  • Środki finansowe ujęte w budżecie państwa. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków pomiędzy Ochotnicze Straże Pożarne działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
  • Środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zakup i karosację samochodów pożarniczych, wysokość których określana jest w formie aneksu do porozumienia Ministrów: Środowiska oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Państwowa Straż Pożarna obowiązana jest do przekazywania nieodpłatnie, Ochotniczym Strażom Pożarnym, technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
  • Środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń  Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 53, poz. 564 ze zm.), podział wyżej wymienionych środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do:

a.  ZG ZOSP RP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP;

b.  Komendanta Głównego PSP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

W wypadku ubiegania się o w/w środki podstawą rozpoczęcia procedury jest przygotowanie indywidualnego wniosku na specjalnym formularzu (wszystkie druki oraz informacje o terminach składania wniosków powinny być dostępne w Zarządach Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP). To, którego formularz należy użyć wynikać będzie z tego, o jakie środki występujemy i na jaki cel chcemy je przeznaczyć.

We wniosku wymagane jest podanie:

·  danych adresowych,

·  numerów NIP i REGON,

·  danych z KRS,

·  nazwy przedsięwzięcia,

·  przewidywanych wydatków,

·  wnioskowanej kwoty,

·  charakterystyki OSP.

Konieczne może być uzyskanie pozytywnej opinii jednostek organizacyjnych OSP usytuowanych na poziomie gminy, powiatu lub województwa, czyli odpowiednio: Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP lub Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. To, czyja opinia będzie wymagana zostało określone w formularzu wniosku. Źródło: http://www.zosprp.pl/?q=node/458

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

·  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104)

·  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

·  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Niniejszy artykuł nie jest opinią prawną.

W szczegółowych przypadkach autor sugeruje, iż konieczne są konsultacje z prawnikiem lub radcą prawnym.

 

Opracowała: Iwona Raszeja - Ossowska

 

wersja do druku

  
Skomentuj artykuł:
Imię
Komentarz:
Przepisz kod: 48906
Wyślij
 
Komentarze:
Stanisław 2008-01-30 15:41:57
Jestem działaczem społecznym iwspółpracuję z kilkoma organizacjami. Podoba mi się pełne podanie informacji i podstaw prawnych dla organizacji dzialających na wsi. Czy mozna poprosić o podanie podobnej wersji dla Kół Gospodyń Wiejskich , które także dzialają na wsi. Dziekuję i pozdrawiam
 
Anna 2007-11-26 15:07:56
Bardzo cenne informacje, jak dla mnie i naszego stowarzyszenia (jesteśmy w trakcie rejestracji. Dziękuję za te informacje! Jutro zatem jadę do sądu aby poprosić o przyspieszenie procedury rejestracyjnej - do końca listopada. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam
 

Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi