Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

Jak zarejestrować klub sportowy działający w formie stowarzyszenia?
(aktualizacja marzec 2012)

 

Wiejskie kluby sportowe, potocznie nazywane ludowymi klubami sportowymi, które chcą posiadać osobowość prawną mogą działać jako stowarzyszenia rejestrowe. Są one także uprawnione do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, o ile spełniają wymagania stawiane takim organizacjom.

Wiejskie kluby sportowe mogą się ponadto starać o wpis do rejestru przedsiębiorców, jeśli zamierzają prowadzić działalność gospodarczą.

1.  Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Klub sportowy, który chce posiadać osobowość prawną i status stowarzyszenia podlega uproszczonej procedurze rejestracji, o ile w swoim statucie nie przewidział prowadzenia działalności gospodarczej oraz nie ubiega się o status organizacji pożytku publicznego.

Warto wiedzieć, że:

  • Organem orzekającym w sprawach o wpis do ewidencji klubów sportowych działających  w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej jest starosta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia.
  • Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca.
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

WPIS DO EWIDENCJI 

Aby uzyskać wpis do ewidencji klubów sportowych należy złożyć wypełniony zgodnie z instrukcją wniosek (formularze dostępne w starostwach powiatowych) wraz z załącznikami.

Wymagane załączniki:

·        protokół z zebrania założycielskiego

·        lista założycieli

·        uchwała w sprawie utworzenia klubu

·        uchwała w sprawie przyjęcia statutu

·        uchwała w sprawie wyboru komitetu założycielskiego

·        statut.

Opłata skarbowa: klub ubiegający się o wpis zobowiązany jest do wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji w wysokości określonej aktualnymi przepisami, na konto wskazane przez dane starostwo. Potwierdzenie dokonanej wpłaty załącza się do wniosku.

2.  Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty przewidują prowadzenie działalności gospodarczej

Organem orzekającym w sprawach o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty przewidują prowadzenie działalności gospodarczej jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Zasady rejestracji – patrz tekst poniżej.

Klub sportowy, posiadający status stowarzyszenia, wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostwo, może ubiegać się o wpis do krajowego rejestru przedsiębiorców, po dokonaniu zmian w statucie.

 

3.  Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, które ubiegają się o status organizacji pożytku publicznego.

Organem orzekającym w sprawach o wpis do ewidencji klubów sportowych posiadających status organizacji pożytku publicznego jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Zasady rejestracji – patrz tekst poniżej.

Status pożytku publicznego (OPP) jest specjalnym statusem nadawanym przez KRS organizacjom pozarządowym. Ze statusem wiążą się przywileje /np. możliwość otrzymania 1% wpłat od podatników/ oraz obowiązki /dodatkowa sprawozdawczość/. Organizacje, które chcą uzyskać status OPP muszą przede wszystkim spełnić warunki opisane w art. 20 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (część z nich powinna znaleźć się w statucie organizacji), a następnie muszą złożyć stosowny wniosek do KRS.

Uwaga:

Klub sportowy może zostać zarejestrowany w KRS tylko wtedy, gdy chce uzyskać status organizacji pożytku publicznego lub rozpocząć działalność gospodarczą. Jeśli nie zamierza podejmować tego typu działalności, zgłasza swój wniosek jedynie do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu. Sąd odrzuci wniosek o wpis do KRS, uznając go za niezgodny z prawem, jeśli organizacja nie ubiega się o wpis do rejestru OPP lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Jak dokonać rejestracji w KRS?

Przygotuj dokumenty

Wniosek do KRS składa się na urzędowych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami. Wzory formularzy są dostępne m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/).

Wszystkie składane formularze muszą być podpisane, a dokumenty złożone w oryginałach lub w formie odpisów poświadczonych przez notariusza.

Formularze należy wypełnić w języku polskim, czytelnie (na maszynie, komputerowo, odręcznie), wielkimi drukowanymi literami. Wszystkie pola, których nie wypełniamy należy przekreślić (pozostawione puste pole sąd potraktuje tak, jakby organizacja zapomniała w tym miejscu uzupełnić wniosek).

Zarówno składane formularze, jak i dokumenty muszą być podpisane przez uprawnione osoby:

a/ formularze – podpisują osoby, uprawnione do reprezentowania organizacji (w przypadku nowego stowarzyszenia – formularze podpisuje komitet założycielski),

b/ protokoły- podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant,

c/ statut – podpisuje zarząd /w przypadku nowej organizacji – komitet założycielski/,

d/ uchwała- podpisuje organ, który ją podejmuje.

 

Uiść opłatę

Składając wniosek należy uiścić opłatę. Jeżeli organizacja składa jednocześnie kilka wniosków na kilku formularzach, pobierana jest jedna opłata – wyższa. Warto pamiętać o tej zasadzie i jednocześnie zgłaszać kilka informacji do rejestru, jeśli jest to możliwe. Opłaty zawsze uiszcza się przed złożeniem wniosku, a dowód wpłaty dołącza do składanego wniosku.

 

Złóż wniosek

Wniosek musi być złożony do sądu właściwego dla siedziby organizacji. Ta zasada dotyczy także nowej organizacji.

Wniosek do KRS można złożyć:

  •         osobiście (warto przygotować w dwóch egzemplarzach główny formularz i na nim potwierdzić złożenie
            wniosku w biurze podawczym),
  •         pocztą (pisma przesyłamy listem poleconym i zachowujemy dowód nadania),
  •         drogą elektroniczną (konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego).

Sąd ma 14 dni, od daty złożenia, na rozpatrzenie wniosku. Jednak nie ma ściśle określonego czasu, w jakim stowarzyszenie zostanie zarejestrowane lub dokonane zostaną zmiany w rejestrze.

W przypadku nowopowstającego stowarzyszenia rejestracja może trwać dłużej. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, rozpoznanie wniosku powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

W praktyce długość procesu rejestracyjnego jest przede wszystkim uzależniona od poprawności złożonego wniosku. Brak błędów w formularzach, dobrze przygotowane dokumenty, podpisy właściwych osób i uiszczone opłaty – to elementy poprawnego wniosku.

 

Zgłoszenie numeru REGON i NIP

Każde stowarzyszenie, a więc także klub sportowy, który uzyskuje osobowość prawną, powinien wystąpić o nadanie numeru REGON i NIP.

REGON

Po zakończeniu rejestracji w KRS lub odpowiednio dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń sportowych prowadzonej przez starostwo, organizacja powinna złożyć stosowny wniosek do wojewódzkiego urzędu statystycznego w celu uzyskania numeru REGON.

Na stronie http://www.stat.gov.pl/bip/regon_PLK_HTML.htm znajdują się potrzebne wzory druków oraz szczegółowa instrukcja ich wypełnienia. Wniosek powinien być zgłoszony osobiście lub wysłany pocztą w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie /np. dokonanie wpisu do ewidencji, zarejestrowanie organizacji w KRS/. Numer REGON wydawany jest w terminie do 7 dni.

Organizacja wnosząca o wpis do rejestru przedsiębiorców może złożyć wniosek o nadanie numeru REGON wraz z wnioskiem rejestracyjnym do KRS.

Uwaga: Każda zmiana siedziby organizacji pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu statystycznego.

NIP

Numer NIP nadawany jest przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca siedziby organizacji. Należy złożyć: druk NIP-2, statut organizacji, decyzję o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS lub decyzję o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, tytuł prawny do zajmowania lokalu /np. umowa najmu/, informację o numerze konta bankowego.

Uwaga: Organizacje rejestrowane w sądach rejestrowych zgłaszają informację o nadanych numerach REGON i NIP do KRS. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach KRS-Z20 i KRS-ZY. Dokonanie zgłoszenia jest zwolnione z opłat.

Uwaga: Każda zmiana siedziby organizacji pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu skarbowego.

 Niniejszy tekst ma charakter wyłącznie informacyjny. Materiały w nim zamieszczone nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów, ani nie są opinią prawną.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

Podstawa prawna:

·        Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U.  z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r., Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami)

·        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowe treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1237 z późniejszymi zmianami)

·        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1237 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami)

·        Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami) 

wersja do druku


Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi