Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

Świetlica wiejska, jako placówka wsparcia dziennego
(aktualizacja: styczeń 2013)

 

Świetlice wiejskie, to na ogół centra, prowadzące działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej.

Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), świetlice mogą także funkcjonować, jako placówki wsparcia dziennego.

Poniżej najważniejsze normy i zasady dotyczące prowadzenia świetlic – placówek wsparcia dziennego.

1.              Placówkę wsparcia dziennego (PWD) prowadzi:

a)    gmina,

b)    podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania, tj.:

 • organizacja pozarządowa prowadząca działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
 • osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Do zlecania realizacji zadań, o których mowa powyżej stosuje się Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c)     podmiot, który uzyskał zezwolenie, tj. np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy organizacja pozarządowa, której gmina nie zleciła prowadzenia PWD.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia PWD przez powiat (zasięg ponadgminny).

Uwaga:

Zgodnie z art. 228 Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, po nowelizacji wprowadzonej z dniem 31 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1519):

 • publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na podstawie wcześniejszych przepisów z dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r. stały się placówkami wsparcia dziennego, w rozumieniu ustawy.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa powyżej zostały obowiązane dostosować organizację i standardy świadczonych usług w tych placówkach do wymagań określonych na podstawie przepisów wspomnianej ustawy w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia ich w życie, tj. do końca 2014 r.

 

 • niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego(np. prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia), działające na podstawie przepisów wcześniejszych, funkcjonują nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów. Po upływie tego terminu, czyli w praktyce od 1 stycznia 2015 r., niepubliczne placówki opiekuńczo- wychowawcze wsparcia dziennego będą mogły prowadzić działalność, jeżeli spełnią warunki określone w ustawie (warunki te wynikają m.in. z trybu ubiegania się o zezwolenie wójta – patrz tekst poniżej). Podmiot prowadzący placówkę niepubliczną, o której mowa powyżej, przekazuje wójtowi dokumentację dotyczącą sprawowanej opieki nad dziećmi niezwłocznie po zaprzestaniu działalności, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Ponadto „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” wygasiła z końcem 2012 roku dotychczasowy rejestr placówek wsparcia dziennego i wprowadza system wydawania zezwoleń przez wójta. Nie oznacza to jednak, że działające od lat świetlice przechodzą płynnie do nowej ewidencji. Zarówno powiat jak i organizacja prowadząca placówkę na zlecenie gminy lub powiatu nie musi posiadać dodatkowo zezwolenia wójta na prowadzenie takiej działalności. Ale już w przypadku, gdy działalnością taką będzie chciała zająć się organizacja pozarządowa, która nie korzysta ze środków publicznych otrzymanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uzyskanie zezwolenia będzie konieczne.

Warto zauważyć, że realizacja zadania zleconego przez gminę w formie wsparcia lub powierzenia przez organizację, nie jest tożsama ze zleceniem jej prowadzenia PWD. Np. fundacja, która prowadzi PWD może otrzymać środki publiczne od gminy na realizację festiwalu, który zrealizuje z dziećmi objętymi opieką w PWD. Nie oznacza to jednak, że zlecono jej prowadzenie PWD, ale realizację projektu w PWD.

2.              Warunki uzyskania zezwolenia

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie PWD wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność (nie dotyczy PWD w formie podwórkowej);
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 • pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki (nie dotyczy PWD w formie podwórkowej);
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

3.           Działania świetlic – placówek wsparcia dziennego

Dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w celu wsparcia rodziny.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;

2) specjalistycznej;

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

1) opiekę i wychowanie;

2) pomoc w nauce;

3) organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

1) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne

oraz logopedyczne;

2) realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub

psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną                            i socjoterapię.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

4.              Organizacja.

Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

5.              Współpracownicy i sojusznicy.

W wykonywaniu swoich zadań placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

6.              Kwalifikacje kadry.

Osoby zatrudnione w placówkach wsparcia dziennego  muszą legitymować się szczególnymi kwalifikacjami związanymi z zajmowanym stanowiskiem, które szczegółowo określa Ustawa.

7.              Zarządzanie.

Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik. 

8.              Regulamin.

Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

9.              Wolontariusze.

Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy.

Wolontariuszem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do organizacji pomocy wolontariuszy stosuje się Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Źródło:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Tekst nie jest opinią prawną. Ma charakter informacyjno-edukacyjny.

Opracowała: Iwona Raszeja-Ossowska

 


Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi