Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

 

Wykaz podstawowych przepisów dla osób rozpoczynających indywidualną działalność gospodarczą

Formy działania

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 Nr  101 poz.1178, ze zm. Dz. U. z 2004 Nr  173 poz. 1808).

Ustawa ta określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski, zarówno przez obywateli polskich, jak i przez obywateli państw obcych.  Określa prawa i obowiązki przedsiębiorców, wymienia przypadki koncesjonowania działalności gospodarczej, a  także sytuacje, w których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej.

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, usługowa, budowlana oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Oznacza to, iż każdy podmiot, prowadzący działalność wykazującą cechy podane powyżej prowadzi działalność gospodarczą
w rozumieniu ustawy. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy będzie wymagało wpisu do rejestru przedsiębiorców, co zostało uregulowane odrębnie przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawą nie jest objęta działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
a także wynajmowania przez rolników pokoi, miejsc pod ustawianie namiotów, sprzedaż przez rolników posiłków domowych oraz świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów.

Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo i we własnym imieniu podejmuje
i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, iż ustawa obejmuje swym zakresem wszelkie osoby wyżej wymienione.

Ponadto zakresem ustawy uregulowane są kwestie  tworzenia i funkcjonowania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych na obszarze Polski.

Kolejną sprawą uregulowaną w Prawie działalności gospodarczej jest funkcjonowanie samorządu gospodarczego oraz określenie zadań administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprowadził także bardzo istotną zasadę gwarancji państwa tworzenia korzystnych warunków dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209, zm. Dz.U. z 2001 Nr 110, poz. 1189, Dz.U. z 2002 Nr 1, poz. 2, Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 96, poz. 874, Nr 217, poz. 2125, Nr 228, poz. 2256, Nr 229, poz. 2276, Dz.U. z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703 oraz Dz.U. z 2005 Nr 62, poz. 551)

Ustawa tworzy i reguluje zasady działania Krajowego Rejestru Sądowego, który składa się z następujących rejestrów:

-  rejestru przedsiębiorców;

-  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

-  rejestru dłużników niewypłacalnych.

Termin obowiązku rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym został przesunięty do 01.01.2006 r. Do tego czasu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej dokonuje się we właściwym urzędzie dzielnicy lub miasta.

Ubezpieczenia

Ustawa z dn. 10.13.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm. Dz. U. z 2004 Nr 121 poz. 1264

Ustawa określa zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu;
Określa zasady ustalania składek na ubezpieczenie społeczne oraz podstawę ich wymiaru;
Określa zasady, tryb i terminy zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego;
Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
Zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek.

Ustawa z dnia 23.01.2003 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zmianami) o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Ustawa określa zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu;
Określa zasady ustalania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz podstawę ich wymiaru;
Określa zasady, tryb i termin zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego;
Określa zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatki

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ostatnie zmiany Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113)

Reguluje zasady opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym;
Określa zasady składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatków od towarów i usług.

Ustawa z dn. 28.08.1997 Ordynacja podatkowa, Dz. U. 137, poz. 926 ze zm. Dz.U.04.173.1808,

Ustawa ta normuje zobowiązania podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową
i czynności sprawdzające;
Określa podmioty podlegające obowiązkowi podatkowemu;
Ustala wysokość zobowiązań podatkowych, moment ich powstania, terminy płatności zobowiązań podatkowych.

Ustawa z dn. 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U.
z 2000, Nr 14, poz. 176, ostatnie zmiany  Dz. U. z 2005 Nr 86 poz. 732

Reguluje zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
Określa źródła przychodów podlegających opodatkowaniu;
Określa zwolnienia od podatku;
Określa zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów;
Reguluje szczególne zasady ustalania dochodu;
Ustala podstawę obliczania i wysokość podatków od osób fizycznych.

Podatek  od  nieruchomości
Zgodnie z ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Dziennik Ustaw 1991 r. Nr 9, poz. 31; nr 101, poz. 444, ze zm. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 884;  przedsiębiorcy posiadający własne lokale płacą podatek od nieruchomości. Rada gminy określa wysokość podatku od nieruchomości. W 2005 r.  Stawki podatku zostały określone w Monitorze Polskim z 2004 r. Nr 43 poz. 753

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Niektóre samorządy stosują taką formę preferencji szczególnie dla osób, które rozpoczynają  własną  działalność  gospodarczą.

Ewidencja

Ustawa z dn. 29.06.1995 o statystyce publicznej, Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.

Artykuł 62 w/w ustawy określa zasady ubiegania się o przyznanie numeru  identyfikacyjnego REGON.

Ustawa z dn. 13.10.1995 o zasadach ewidencji i identyfikacji płatników i podatników, Dz. U. Nr 142, poz. 702 ze zm.

Określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, a także płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
Ustawa reguluje również zasady i tryb nadawania numerów identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zasady posługiwania się tymi numerami.


Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi